top of page

Problem Solving and Invention
TRIZ Generative AI 

Copy of Problem Analysis and Idea Generation Module.png
TRIZ AI Corporate .png

เสริมสร้างศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของคุณด้วยเครื่องมือ TRIZ และ AI!

หากคุณคือ นักวิจัย นวัตกรด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ วิศวกรดูแลงานออกแบบ นักวิทยาศาสตร์ ผู้มีหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้มีหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพ และผู้มีหน้าที่ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต นักแก้ปัญหา ในสายงานอุตสาหกรรม ฯ

เรียนรู้เครื่องมือพัฒนากระบวนการคิด เพื่อให้ผู้ฝึกฝนได้เข้าสู่การวิเคราะห์ปัญหาอย่างแตกต่างเป็นระบบ ผนวกกับความสามารถของการใช้เครื่องมือ AI ทำให้ช่วยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลได้เร็วกว่าเดิม พร้อมตัวอย่างและคำแนะนำในการ Prompting ให้ AI ทำให้การเรียนรู้เครื่องมือ TRIZ ง่ายขึ้น และนำไปใช้งานได้เร็วและทรงประสิทธิภาพกว่าเดิม ช่วยให้ผู้เรียนกล้าออกไอเดียนอกกรอบ โดยเฉพาะเมื่อเผชิญโจทย์ในงานที่ยาก มีข้อจำกัด เกิดภาวะได้อย่างเสียอย่างจนได้เป็นไอเดียใหม่บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้ สามารถนำไปต่อยอด ทำต้นแบบ มีโอกาสยื่นจดสิทธิบัตร หรือใช้ตอบโจทย์ช่วยเหลือลูกค้า หรือแก้ปัญหาคุณภาพเรื้อรัง ที่คำตอบจาก "กระบวนการคิดแบบเดิม" อาจไม่เพียงพอ

หัวข้อการสอนแบ่งเป็นหัวข้อย่อย 17 Modules แบ่งเป็นส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมด 5 Modules และการสร้างไอเดียใหม่อีก 12 Modules โดยมีวิธีการดังนี้

1. ฝึกอบรมส่วนบุคคลผ่านทาง VDO Online พร้อมคู่มือและตัวอย่าง AI Prompt (รับสิทธิ์สำหรับการ Update ข้อมูล เมื่อมีการปรับปรุงเนื้อหาและตัวอย่าง AI Prompt ต่อเนื่อง) สามารถเรียนรู้และฟังซ้ำได้ตลอดเวลา โดยลงทะเบียนครั้งละ 1 Module. (Click ค่าใช้จ่ายต่อบุคคล)

2. ฝึกอบรมแบบกลุ่มองค์กร Onsite/Hybrid โดยระบุความประสงค์เช่น 

  • มุ่งเน้นที่พื้นฐาน TRIZ + AI 

  • มุ่งเน้นที่  TRIZ + AI และให้ทางเราเตรียม Use case ตัวอย่างของปัญหาที่ต้องการแก้ไข เป็นที่สนใจของบริษัท

  • หรือการอบรม TRIZ + AI พร้อมให้คำแนะนำต่อผู้เข้าอบรมทำโครงการแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรมเป็นเวลา 4-6 เดือน 

โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็น Manday หรือ ตามข้อเสนอโครงการ รวมค่าฝึกอบรมและการให้คำปรึกษา

กรุณาติดต่อเรา

- สอบถามข้อมูลทั่วไป

mailto : rd@tanasak.com และ Mobile : 0818369332

- สอบถามข้อมูลทางเทคนิค ลักษณะโจทย์ที่เหมาะสม

mailto : consult@tanasak.com และ

Line Id : tanasakpheunghua

รายละเอียดเพิ่มเติม

- TRIZ with AI Assist Training Services

https://www.inventbytanasak.blog/triz-ai

- เกี่ยวกับผู้สอน

https://www.inventbytanasak.blog/

- FB Page

https://www.facebook.com/TRIZTanasak

- TRIZ คืออะไร

https://www.inventbytanasak.blog/post/what-is-triz

bottom of page