top of page
  • Writer's pictureTanasak Pheunghua

What is TRIZ?

Updated: Jun 1, 2023

TRIZ คืออะไร
ในบรรดาเครื่องมือ Problem Solving ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

TRIZ เป็นเครื่องมือที่นำไปใช้งานค่อนข้างยาก

โดยเฉพาะถ้าเรายังมอง TRIZ เป็นเครื่องมือที่ใช้การเดินตาม Step

กรอกข้อมูลลงไป นำขึ้นแสดง PowerPoint แล้วหวังผลลัพธ์ให้ได้เป็นไอเดียใหม่

อันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

หากเรามีนิยามสั้น ๆ ว่า

“Function ของเครื่องมือ TRIZ คือการทำให้คนที่ถูกฝึกนั้น สามารถสร้างไอเดียใหม่ได้อย่างเป็นระบบ”

เราเริ่มที่ เราอยากจะพัฒนาอะไรไปในทิศทางไหน

ให้สังเกตการทำงานของสมองเราว่า เราเริ่มรื้อฟื้นความรู้ที่จะแก้ปัญหานั้น หรือสร้างไอเดียใหม่ได้อย่างไร

ส่วนเครื่องมือ TRIZ จะเริ่มบอกเราว่า มีกี่ทิศทางในการพัฒนานวัตกรรม

ทบทวน Function ที่เราอยากจะพัฒนาระบบดังกล่าวว่า คืออะไรกันแน่

  • เราโดนความเฉื่อยเชิงจิตวิทยาครอบงำหรือเปล่า

​​

และ TRIZ จะพาเราไปสู่ทางตันของคนทั่วไป แต่ใน TRIZ มันคือประตูแห่งไอเดียใหม่

ประตูที่ชื่อว่า “ความขัดแย้ง (หรือข้อจำกัด)” คือสิ่งที่ TRIZ พาเราไปพบ

  • สังเกตอีกครั้ง เมื่อเจอความขัดแย้ง เช่นลดทรัพยากรลงครึ่งหนึ่ง หรือเกิดภาวะได้อย่างเสียอย่าง เรารู้สึกอย่างไร สมองเรายังพยายามทำงานแบบไหน

ระหว่างเส้นทางการคิด นอกจากสิ่งที่มีในสมองของเราแล้ว TRIZ จะพาไปดูแหล่งความคิด ไอเดียอื่นๆ

ทั้งจากระบบเดียวกัน หรือระบบที่มี Function คล้ายกัน พาไปดูองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

เช่นอ่านสิทธิบัตร ถามผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาเป็นฐานการคิด และ TRIZ ยังแนะนำให้

  • ศึกษารูปแบบการใช้พลังงาน MATHCHEM และโอกาสในการปรับเปลี่ยน

  • การใช้ Scientific Effect และ การหาคำตอบจาก Function Oriented Search

  • ศึกษารูปแบบการคิดที่เคยเอาชนะความขัดแย้ง 40 Principles

  • การเฝ้าดูวิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยี ​

  • รวมถึงการวิเคราะห์ ค้นหา ทรัพยากร (Resources) ทั้งในระบบและนอกระบบ และฝึกการดัดแปลงทรัพยากรเหล่านั้น เป็นต้น

และสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงกับกระบวนการคิดในสมองของเรา ไม่สามารถสื่อสารให้ผู้คนรับรู้ได้โดยง่าย

แต่ละคนที่ฝึกการคิดแบบ TRIZ จะให้ผลลัพธ์แตกต่างๆกัน

เราจะเริ่มกล้าออกไอเดียที่ใหม่ เป็นผลของการเชื่อมโยงและ Modify ทรัพยากรในกระบวนการคิด

อย่างไรก็ตามในภาคธุรกิจ

เราจำเป็นต้องฝึกบนโจทย์จริง เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและตอบโจทย์ธุรกิจพร้อมๆกัน

ผลลัพธ์ของการฝึกนอกจากพัฒนากระบวนการคิดของผู้ฝึกฝน ให้เข้าสู่โจทย์อย่างเป็นระบบแล้ว

ก็จะกล้าออกไอเดียนอกกรอบได้ เป็นไอเดียใหม่บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์

ที่สามารถนำไปต่อยอด ทำต้นแบบ จดสิทธิบัตร ใช้ตอบโจทย์ลูกค้าหรือแก้ปัญหาเรื้อรัง ที่คำตอบจากกระบวนการคิดแบบเดิมอาจไม่เพียงพอ

Formal English version :

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page