top of page
Copy of TRIZ+ AI Assist (1).png

TRIZ with AI Assist Training Services

Unleash the Power of Innovation with 17 Problem Analysis and Idea Generation Modules,

AI-Assisted for Amplified Creativity,

Faster Problem-Solving,

and Access to a World of Information.

1. TRIZ: Function Analysis with the fundamental, principle, function search

การวิเคราะห์ฟังก์ชันเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ใน TRIZ สำหรับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน โดยการแบ่งระบบหรือผลิตภัณฑ์ออกเป็นส่วนประกอบและวิเคราะห์หน้าที่ที่ดำเนินการโดยแต่ละส่วน เป้าหมายของการวิเคราะห์ฟังก์ชันคือการระบุฟังก์ชันหลักของระบบและเพื่อทำความเข้าใจว่าฟังก์ชันเหล่านี้เชื่อมต่อกันอย่างไร การได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของระบบ และเพื่อระบุส่วนที่สามารถทำการปรับปรุงหรือสร้างนวัตกรรมได้ 

(​TRIZAIPF001)

4. TRIZ: Cause Effect Chain Analysis with Problems search, mechanisms of problem search or potential root causes search

CECA เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาใน TRIZ ที่ช่วยในการระบุสาเหตุของปัญหาและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น จุดประสงค์ของเทคนิคนี้คือการแบ่งปัญหาออกเป็นองค์ประกอบแต่ละส่วน และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เป็นไปได้ หรือเป็นไปตามหลักการพื้นฐานทางวิชาการ จากนั้นตรวจสอบห่วงโซ่ของเหตุการณ์และผลที่ตามมา

ซึ่งนำไปสู่สาเหตุสุดท้าย

ในกระบวนการแก้ปัญหาแบบเดิม จะหามาตรการแก้ปัญหาที่สาเหตุนั้น และยังพัฒนาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ความขัดแย้ง เพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างครอบคลุม

(​TRIZAIPF004)

2. TRIZ: TRIMMING and TRIMMING Rules and Feature Transfer

เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับการปรับปรุงระบบทางวิศวกรรมโดยการตัดชิ้นส่วน ส่วนประกอบบางอย่างหรือกระบวนการย่อย เนื่องจากความต้องการลดต้นทุนหรือส่วนนั้นเป็นต้นเหตุของปัญหา แต่ยังคงมีความต้องการฟังก์ชั่น ของสิ่งเหล่านั้นอยู่ 

(​TRIZAIPF002)

5. TRIZ: Substance-Field Analysis, Flow Analysis

Substance-Field Analysis (Su-F) เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาใน Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ระบบหรือปัญหา

โดยการระบุองค์ประกอบหลัก (สสาร) และปฏิสัมพันธ์ระหว่างกับ สนามพลังงาน MATHCHEM เพื่อวิเคราะห์กลไกในการเกิดปัญหา หรือปัญหาที่มีกลไกเกี่ยวข้องเชิงเวลา

และอาจเปิดเผยความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น นำมาซึ่งการระบุแนวทางแก้ไข

(​TRIZAIPF005)

3. TRIZ: Patent Circumvention

การทำ Patent Circumvention เป็นกระบวนการใน TRIZ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สิทธิบัตรและมองหาโอกาสในการระบุความขัดแย้งทางเทคนิคภายในสิทธิบัตร

สิ่งนี้ทำให้สามารถนำสิทธิบัตรที่มีอยู่ มาเป็นฐานในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ที่ให้ประโยชน์เหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกันกับสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร

โดยไม่ละเมิดสิทธิบัตรเดิม

(​TRIZAIPF003)

1D. TRIZ: Function Oriented Search

การค้นหาเชิงฟังก์ชัน (FOS) เป็นเครื่องมือใน TRIZ สมัยใหม่ที่ช่วยให้สามารถนำทางระหว่าง “อุตสาหกรรมที่แตกต่าง” และด้วยเหตุนี้จึงสามารถระบุเทคโนโลยีที่มีอยู่ในพื้นที่ชั้นนำของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีอยู่เพื่อทำหน้าที่ที่ต้องการ

เครื่องมือ FOS เสมือนคำกล่าว "Not Invented Here" หากผนวกกับความสามารถของ  AI ในการมองหาคำตอบ

(TRIZAIIDEA001)

4D. TRIZ: Resources Modification

ทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบ และที่ค้นพบ หรือ เป็นไอเดียเริ่มต้นของนักแก้ปัญหาที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์

ผลของการ Modify จะทำให้เกิดทรัพยากรใหม่ เพื่อนำมาแก้ปัญหา แก้ความขัดแย้งหรือ สร้างไอเดียใหม่ (TRIZAIIDEA004) 

7D. TRIZ: 76 Standard Solutions

วิธีการแก้ปัญหาที่เสนอกฎที่นำเสนอวิธีการแปลงสนามพลังงาน Su-F ที่กำหนดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ คำอธิบายของกฎประกอบด้วยสองส่วน: ส่วนซ้ายแสดง Su-F ที่มีอยู่ซึ่งต้องปรับปรุง (แบบจำลองทั่วไปของปัญหา) และส่วนขวาแสดง Su-F ที่ใช้การปรับปรุงดังกล่าว (แบบจำลองทั่วไป ของการแก้ปัญหา)

(TRIZAIIDEA007) 

10D. TRIZ: FOS Extension (by problem, property, parameter, mechanism of problem, and disadvantage)

การค้นหาเชิงฟังก์ชัน (FOS) เป็นเครื่องมือใน TRIZ สมัยใหม่ที่ช่วยให้สามารถนำทางระหว่าง “อุตสาหกรรมที่แตกต่าง” นอกจากจะนำไปใช้ในการมองแนวทางการแก้ปัญหาจากอุตสาหกรรมอื่นแล้ว ยังสามารถประยุกต์​ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาปัญหา หรือ กลไกปัญหาที่คล้ายกัน หรือมีสาเหตุลักษณะเดียวกันจากอุตสาหกรรมอื่นได้ด้วย

(TRIZAIIDEA010) 

2D. TRIZ: Resources Analysis

Resources ใน TRIZ หมายถึงสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ประเภทใดก็ตามที่สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างไอเดีย หรือแก้ปัญหา ตัวอย่างทรัพยากรเช่น เวลา พื้นที่ สสาร เขตข้อมูล คุณสมบัติและพารามิเตอร์ ฯลฯ
สามารถพบทรัพยากรโดยทำการวิเคราะห์ระบบทางเทคนิคที่สนใจจะพัฒนา และระบบขั้นสูงได้ (TRIZAIIDEA002) 

5D. TRIZ: Creativity by 9 Screens, SLP, STC, MA, MFO

Smart Little People" เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ในระเบียบวิธีของ TRIZ ที่เกี่ยวข้องกับการจำลองวัตถุเพื่อสร้างแนวคิดและการแก้ปัญหาใหม่ๆ แนวคิดเบื้องหลังเครื่องมือนี้คือ การจินตนาการว่าวัตถุมีบุคลิกลักษณะและความสามารถคล้ายกับมนุษย์ 
ส่วน STC เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ระบบโดยแบ่งออกเป็นสามองค์ประกอบ: ขนาด เวลา และต้นทุน 

(TRIZAIIDEA005)

8D. TRIZ: Scientific Effect Search

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่รู้จักกันในทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ เคมี หรือการรวมกันของปรากฏการณ์ที่อาจใช้สำหรับการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์

(TRIZAIIDEA008) 

11D. TRIZ: Redirection of function

แนวทางการแก้ปัญหาส่วนใหญ่มุ่งหมายให้หาไอเดียไปตอบโจทย์ หรือ แก้ไขความขัดแย้ง "เทคนิคการปรับเปลี่ยนทิศทางของเป้าหมาย" อาจทำให้บรรลุโจทย์ได้ง่ายขึ้น (TRIZAIIDEA011) 

3D. TRIZ: Resources Search, with solution and patent search

ทรัพยากรในการคิด สามารถพบได้โดยการค้นคว้าเพื่อข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการคิดของมนุษย์ เพื่อนำไปสู่การคิดไอเดียใหม่

จากแหล่งข้อมูล งานวิจัย สิทธิบัตร ฯลฯ เพื่อนำมาแก้ปัญหา แก้ความขัดแย้งหรือ สร้างไอเดียใหม่ 

(TRIZAIIDEA003) 

6D. TRIZ: 40 Principles / MATHCHEM /  Separation Principles

40 แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งเชิงเทคนิคหรือ หลักการประดิษฐ์
พัฒนาโดยผู้ก่อตั้ง TRIZ G. Altshuller บนพื้นฐานของการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์มากมาย แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งเชิงเทคนิคหรือหลักการประดิษฐ์ 40 ข้อ

สามารถใช้ร่วมกับ Contradiction Matrix (หรือที่เรียกว่า Altshuller Matrix) หรือใช้งานอิสระจากกัน (TRIZAIIDEA006) 

9D. TRIZ: Trend of Engineering System Evolution

เครื่องมือวิเคราะห์ที่ระบุทิศทาง หรือ แนวโน้มการพัฒนาระบบทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เกิดจากสังเคราะห์กระบวนการคิด

จนกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจำนวนมาก จนกำเนิดเป็นวิวัฒนาการของระบบเทคโนโลยี (TRIZAIIDEA009) 

12D. TRIZ: TESE of resources

เครื่องมือวิเคราะห์ที่ระบุทิศทางการพัฒนาระบบทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มของวิวัฒนาการระบบทางเทคนิค นอกจากนำมาคาดการณ์ระบบเทคโนโลยีที่สนใจจะพัฒนาแล้ว ยังสามารถนำไป "พัฒนาทรัพยากร" เพื่อให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับโจทย์อีกด้วย

(TRIZAIIDEA012) 

bottom of page