top of page
image.png
Tanasak Innovation Consultant

About

นักคิด นักแก้ปัญหา ที่ปรึกษาที่มุ่งมั่นและฝึกสอนทีมโครงการในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ รวมถึงแนวคิดในการจดสิทธิบัตร

โดยนำเสนอแนวทางที่สร้างสรรค์แก่ลูกค้าตามข้อมูลที่พิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์ภายใต้กรอบ TRIZ นับตั้งแต่ปี 2005

เราได้เริ่มนำ Generative AI มาใช้ในการสอน หรือ การให้คำแนะนำ รวมถึงการช่วยแก้ปัญหาคุณภาพ หรือการพัฒนานวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ตั้งแต่ต้นปี 2023

[Talk with our AI :

https://chatgpt.com/g/g-TXzxYoEfE-innovation-consultant-ai

This GPT is designed to engage with customers and recommend suitable consulting and training services related to problem-solving and innovation using Generative AI and TRIZ methodologies.]

Welcome to The Inventor Development Co.,Ltd.. We are a team of dedicated professionals who specialize in innovative problem-solving and consulting services.

Our expertise extends to coaching project teams in creative solutions for new products and processes, including considerations for patenting. Since 2005, we have been delivering creative solutions to our clients, grounded in scientifically validated data within the TRIZ framework.

In 2023, we introduced Generative AI into our consultancy services. This development enables us to offer guidance and teaching, helping clients address quality issues and foster product and process innovations. By combining Generative AI with TRIZ and other methodologies, we've enhanced our capacity to rapidly access information and stimulate creative ideation.

Skills
& Expertise

 • เป็นผู้สอนด้านกลวิธีในการแก้ปัญหางานในอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 2004 โดยใช้เครื่องมือ Six Sigma หลังจากนั้น เนื่องด้วยความสนใจการคิดไอเดียใหม่ จึงเผยแพร่ TRIZ เป็นหลัก นับตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา โดยได้รับความรู้จากอาจารย์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นและเรียนเพิ่มเติมกับ Yuri Salamatov ซึ่งเป็น TRIZ Master ชาวรัสเซียจนได้รับการรับรอง TRIZ Level 3 จาก The International TRIZ Association

 • เนื่องจากเครื่องมือ TRIZ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ได้เรียนรู้แนวทางการใช้เครื่องมือ TRIZ ในรูปแบบใหม่ๆจาก TRIZ Master หลายท่านอาทิ Simon Litvin, Vladimir Petrov, Sergei Ikovenko, Oleg Feygenson ในระหว่างการทำงานร่วมกันในบางโครงการนวัตกรรม และการเข้าร่วมประชุม TRIZ ในหลายประเทศในยุโรป และด้วยประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ TRIZ จึงได้การรับรอง TRIZ Level 4 ในปี 2015

 • ทุกการสอน TRIZ ในประเทศไทยจะแตกต่างจากประเทศอื่นคือ จะเรียนและเริ่มทำโครงการจริงไปพร้อมกัน ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผู้เข้าอบรมมากกว่า 1000 คน จากหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ฯลฯ ขณะที่บางโครงการสำคัญ ของบางองค์กรจะมอบหมายโจทย์ให้ที่ปรึกษาเป็นผู้นำในการวิเคราะห์และคิดไอเดียใหม่ๆในโครงการเอง

 • เป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากกว่า 10 ปี

 • เป็นกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมให้กับองค์กรหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ

 • เป็นกรรมการในการพิจารณาผู้เข้าสอบการรับรอง TRIZ Level 3 และ 4 จากประเทศเกาหลีใต้และจีน

 • Since 2004, I have been an instructor in strategic problem-solving for the industrial sector, primarily using Six Sigma as a tool. Later that year, motivated by a desire to learn more about new idea generation, I pursued additional education with Thai and Japanese instructors, as well as a Russian TRIZ Master, Yuri Salamatov, and eventually earned TRIZ Level 3 certification from The International TRIZ Association.

 • I have learned new techniques for using the TRIZ tools from many TRIZ Masters, including Simon Litvin, Vladimir Petrov, Sergei Ikovenko, and Oleg Feygenson, during our collaboration on some cutting-edge projects and while attending TRIZ meetings in many European nations, as the TRIZ tools are constantly evolving. With more experience in TRIZ tools, I earned TRIZ Level 4 certification in 2015.

 • In contrast to other countries, every TRIZ lesson taught in Thailand offers a unique TRIZ experience. In most cases, studying and working on practical projects come first. Over the past years, I've taught more than 1,000 students from a range of industries, including packaging, building materials, agriculture and food, automotive parts, etc. Some significant projects at some organizations will assign a consultant to take the lead in conducting analysis and developing original ideas for the project itself.

 • More than ten years of experience as an innovation consultant for eminent Thai businesses.

 • Served as a judge for various domestic and international organizations' innovation awards.

 • Served on a committee that evaluates South Korean and Chinese applicants for TRIZ Level 3 and Level 4 certification.

TRIZ Master Endorsement

It is my honor and great pleasure to recommend Mr. Tanasak Pheunghua as one of the best TRIZ trainers and practitioners in the world. He is the Level 4 TRIZ expert accredited by the International TRIZ Official Association with the rights to certify trainees on levels 1 and 2 (https://www.matriz-official.net/index.php/certification/2-uncategorised/18-accredited-representatives-of-certification-committee).

 

In my personal opinion, Mr. Tanasak Pheunghua obtains all necessary knowledge and skills to train people and facilitate innovative projects. In Thailand, he is the number one expert in innovations which is proved with all his records available online.

Oleg Feygenson, PhD, TRIZ Master,

President of MATRIZ Official,

Principal Engineer,

Samsung Electronics, Suwon, South Korea

bottom of page