top of page

Problem Solving and Invention
TRIZ Generative AI 

TRIZ AI Corporate .png

เสริมสร้างศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของคุณด้วยเครื่องมือ TRIZ และ AI

(Click ตัวอย่าง Prompt https://www.inventbytanasak.blog/post/triz-and-generative-ai-v2-0)

หากคุณคือ นักวิจัย นวัตกรด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ วิศวกรดูแลงานออกแบบ นักวิทยาศาสตร์ ผู้มีหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้มีหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพ และผู้มีหน้าที่ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต นักแก้ปัญหา ในสายงานอุตสาหกรรม ฯ

เรียนรู้เครื่องมือพัฒนากระบวนการคิด เพื่อให้ผู้ฝึกฝนได้เข้าสู่การวิเคราะห์ปัญหาอย่างแตกต่างเป็นระบบ ผนวกกับความสามารถของการใช้เครื่องมือ AI ทำให้ช่วยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลได้เร็วกว่าเดิม พร้อมตัวอย่างและคำแนะนำในการ Prompting ให้ AI ทำให้การเรียนรู้เครื่องมือ TRIZ ง่ายขึ้น และนำไปใช้งานได้เร็วและทรงประสิทธิภาพกว่าเดิม ช่วยให้ผู้เรียนกล้าออกไอเดียนอกกรอบ โดยเฉพาะเมื่อเผชิญโจทย์ในงานที่ยาก มีข้อจำกัด เกิดภาวะได้อย่างเสียอย่างจนได้เป็นไอเดียใหม่บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้ สามารถนำไปต่อยอด ทำต้นแบบ มีโอกาสยื่นจดสิทธิบัตร หรือใช้ตอบโจทย์ช่วยเหลือลูกค้า หรือแก้ปัญหาคุณภาพเรื้อรัง ที่คำตอบจาก "กระบวนการคิดแบบเดิม" อาจไม่เพียงพอ

หัวข้อการสอนแบ่งเป็นหัวข้อย่อย 17 Modules แบ่งเป็นส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมด 5 Modules และการสร้างไอเดียใหม่อีก 12 Modules โดยมีวิธีการดังนี้

1. ฝึกอบรมส่วนบุคคลผ่านทาง VDO Online พร้อมคู่มือและตัวอย่าง AI Prompt รับสิทธิ์สำหรับการ Update ข้อมูล เมื่อมีการปรับปรุงเนื้อหาและตัวอย่าง AI Prompt ต่อเนื่อง (Click ค่าใช้จ่ายต่อบุคคล)

2. ฝึกอบรมแบบกลุ่มองค์กร Onsite/Hybrid โดยระบุความประสงค์เช่น 

 • ใช้กระบวนการอบรมเป็นหลัก มุ่งเน้นที่พื้นฐาน TRIZ + AI 

 • ใช้กระบวนการอบรมเป็นหลัก มุ่งเน้นที่  TRIZ + AI และให้ทางเราเตรียม Use case ตัวอย่างของปัญหาที่ต้องการแก้ไข เป็นที่สนใจของบริษัท

 • ใช้กระบวนการอบรมพร้อมการให้คำแนะนำต่อผู้เข้าอบรม ในการทำโครงการแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรมเป็นเวลา 4-6 เดือน (Click)

โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็น Manday หรือ ตามข้อเสนอโครงการ รวมค่าฝึกอบรมและการให้คำปรึกษา

Problem Solving and Invention with TRIZ Generative AI Unlock your creative potential using TRIZ and AI tools.

Who Should Attend? This program is ideal for researchers, engineers, scientists, product developers, quality improvement officers, and anyone looking to enhance production efficiency and solve industrial challenges.

Program Overview Our course empowers participants to develop advanced thinking processes for systematic problem analysis. By integrating AI tools, we expedite research and information gathering. The curriculum includes practical examples and guidance on effectively using AI prompts to learn and apply the TRIZ methodology more efficiently. This approach encourages innovative thinking beyond conventional boundaries, enabling participants to tackle complex problems with scientifically grounded, patentable solutions that can improve customer support and address persistent quality issues.

Course Structure The curriculum is divided into 17 modules: 5 dedicated to problem analysis and 12 focused on generating new ideas. Training methods include:

 1. Individual Online Training: Video sessions with manuals and AI prompt examples. Participants will have access to continuous updates (priced per person).

 2. Organizational Group Training (Onsite/Hybrid): Tailor the program to your needs, choosing from:

  • A focus on the fundamentals of TRIZ + AI.

  • Customized use cases and problem-solving examples relevant to your organization.

  • A comprehensive 4-6 month project for problem solving or innovation development, with guidance for trainees.

Pricing is based on the chosen format or project specifics and includes training and mentorship fees.

กรุณาติดต่อเรา

- สอบถามข้อมูลทั่วไป

mailto : rd@tanasak.com และ Mobile : 0818369332

- สอบถามข้อมูลทางเทคนิค ลักษณะโจทย์ที่เหมาะสม

mailto : consult@tanasak.com และ

Line Id : tanasakpheunghua

รายละเอียดเพิ่มเติม

- TRIZ with AI Assist Training Services

https://www.inventbytanasak.blog/triz-ai

- เกี่ยวกับผู้สอน

https://www.inventbytanasak.blog/

- FB Page

https://www.facebook.com/TRIZTanasak

- TRIZ คืออะไร

https://www.inventbytanasak.blog/post/what-is-triz

bottom of page