top of page

TRIZ+ AI
VDO Online Course
สำหรับการเรียนรู้ส่วนบุคคล

เรียนรู้เครื่องมือ TRIZ ผสานพลังของเครื่องมือ AI ได้ทุกที่ ทุกเวลา

เรียนรู้เครื่องมือพัฒนากระบวนการคิด เพื่อให้ผู้ฝึกฝนได้เข้าสู่การวิเคราะห์ปัญหาอย่างแตกต่าง เป็นระบบ ผนวกกับความสามารถของการใช้เครื่องมือ AI เข้าช่วยในกระบวนการเรียนรู้ และการนำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้งาน ทำให้ช่วยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลได้เร็วกว่าเดิม พร้อมตัวอย่างและคำแนะนำในการ Prompting ให้ AI ได้เข้าใจ ทั้งการใช้เครื่องมือและโจทย์ปัญหา

เพื่อช่วยให้ผู้เรียนกล้าออกไอเดียนอกกรอบ สามารถนำไปต่อยอด ทำต้นแบบ มีโอกาสยื่นจดสิทธิบัตร หรือใช้ตอบโจทย์ลูกค้าหรือแก้ปัญหาเรื้อรัง ที่คำตอบจาก "กระบวนการคิดแบบเดิม" อาจไม่เพียงพอ

หัวข้อการสอนแบ่งเป็นหัวข้อย่อย 17 Modules แบ่งเป็นส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมด 5 Modules และการสร้างไอเดียใหม่อีก 12 Modules (หากเป็นปัญหากลุ่ม Design Problem ไม่จำเป็นต้องเรียนหัวข้อ Substance-Field Analysis, Flow Analysis, 76 Standard Solutions และ Scientific Effect Search)

เรียนผ่าน VDO บันทึกการสอน สามารถทบทวนย้อนหลังได้ 

- เอกสาร PDF

- สอบถามเนื้อหา TRIZ และการ Prompt ได้ตลอดเวลา (Line, WhatsApp)

- ส่วนลดค่าใช้จ่ายการให้คำปรึกษาเมื่อนำไปทำโครงการจริง 

เนื้อหานี้เหมาะสำหรับ

- นักวิจัย นวัตกรด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ วิศวกรดูแลงานออกแบบ นักวิทยาศาสตร์ ผู้มีหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้มีหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพ และผู้มีหน้าที่ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต

นักแก้ปัญหา ในสายงานอุตสาหกรรม

- สอบถามข้อมูลการลงทะเบียน

mailto : rd@tanasak.com และ Mobile : 0818369332

- ค่าใช้จ่ายรวม 32,500 บาท (รวม VAT 7% แล้ว)

- ลงทะเบียนครั้งละ 1 Module (2,500 บาท รวม VAT 7% แล้ว) 

(หมายเหตุ Module ที่ 5D, 10D,11D,12D ไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องตามลำดับ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

- TRIZ with AI Assist Training Services

https://www.inventbytanasak.blog/triz-ai

- เกี่ยวกับผู้สอน

https://www.inventbytanasak.blog/

- FB Page

https://www.facebook.com/TRIZTanasak

- TRIZ คืออะไร

https://www.inventbytanasak.blog/post/what-is-triz

- สอบถามข้อมูลทางเทคนิค ลักษณะโจทย์ที่เหมาะสม

mailto : consult@tanasak.com และ

Line Id : tanasakpheunghua

bottom of page